Beste mede ondernemers,

Het zijn roerige tijden waarin harde maatregelen genomen worden door het kabinet en veel ondernemers voor een voldongen feit worden gesteld. Inkomens die veelal helemaal wegvallen en overheidsregelingen die niet bestand zijn tegen de hoeveelheid aanvragen die nu loopt. Gelukkig heeft de overheid dit ingezien en komt met veel nieuwe en aangepaste maatregelen die voor een ieder van toepassing zijn.

Een overzicht van de belangrijkste aangepaste maatregelen

Directe steun

De overheid heeft aangegeven dat de zwaarst getroffen sectoren een directe tegemoetkoming kunnen ontvangen van € 4.000,- (gift).
Momenteel wordt de invulling vanuit het noodloket nog besproken maar er zijn wel enkele voorwaarden bekend.
Wat nu bekend is op een rijtje:

-Het noodloket wordt toegankelijk voor bedrijven die door de overheidsmaatregelen geen werkzaamheden meer kunnen verrichten. Een belangrijk punt hierin is de 1,5 meter afstandseis.

-Het noodloket wordt alleen toegankelijk voor ondernemer met een fysieke inrichting (pand). De regeling wordt ingezet om de vaste lasten zo veel mogelijk te kunnen drukken

-Het is niet noodzakelijk om de tegemoetkoming ook daadwerkelijk aan de vaste lasten uit te geven. De manier waarop het geld ingezet wordt staat de ondernemer vrij

-De € 4.000 is een eenmalig bedrag en zal dus niet maandelijks gelden

Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp’ers en mkb

Voor de ondernemers die getroffen zijn is er de mogelijkheid om een tijdelijke Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) aan te vragen. Deze aanvulling kan tot een bedrag van € 1.500 netto en wordt door de gemeente toegekend. Deze tijdelijke maadregel geld voorlopig tot 1 juni en heeft elke versoepelde maatregelen. De punten die vervallen bij de toetsing zijn
- Er wordt niet gekeken naar levensvatbaarheid van de organisatie
- Er wordt niet gekeken naar het vermogen of het inkomen van de partner
- Er is geen terugbetalingsplicht
- Er is eveneens een optie tot het aanvragen van een lening tot een maximum van € 10.157
Steeds meer gemeenten hebben de BBZ regeling weer online gezet. U kunt als zzp’er een aanvraag doen voor een tegemoetkoming. Aangezien elke gemeente vooralsnog zijn eigen procedure hanteert is er geen voorbeeld te publiceren. Ons advies is dan ook om naar de gemeente website te gaan en de aanvraag in te vullen. Heeft u over bepaalde onderwerpen twijfels over het te geven antwoord, neemt u dan contact met ons op.

De DGA (Directeur Groot Aandeelhouder)

Er ontstaat momenteel veel verwarring of de DGA ook gebruik kan/mag maken van de BBZ of het noodloket. Vooralsnog zijn de regels hieromtrent niet duidelijk. Het noodloket is nog niet open en de BBZ is in veel gemeenten voorbestemd voor de ZZP’er. Ons advies is om de site van de gemeente te raadplegen en de aanvraag van de BBZ in gang te zetten aangezien elke gemeente zijn eigen procedures en voorwaarden hanteert.
Indien er meer duidelijkheid is of de DGA ook in aanmerking komt voor tegemoetkomingen zullen wij dit vermelden

De DGA kan wel gebruik maken van de TOZO (Tijdelijk overbrugging zelfstandige ondernemers). Dit is een tijdelijke lening tegen aantrekkelijke voorwaarden. Deze dient echter wel terugbetaald te worden

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

De overheid heeft de werktijdverkorting (WTV) regeling geschrapt omdat het de vele aanvragen niet kon verwerken. De reeds (door ons) ingediende aanvragen blijven van kracht en worden meegenomen naar de nieuwe regeling. In deze regeling zijn enkele voorwaarden en richtlijnen opgenomen om gebruik te kunnen maken van een tegemoetkoming in de loonkosten. De overheid is de nieuwe regeling aan het implementeren en verwacht deze binnen twee weken (na 17 maart) gepubliceerd te hebben. Wat houdt de regeling precies in:

Voorwaarden en richtlijnen
- De ondernemer dient zijn personeel 100% door te betalen;
- De ondernemer mag zijn personeel niet ontslaan op basis van bedrijfseconomische redenen;
- De ondernemer verwacht een omzet derving van tenminste 20% (vanaf 1 maart jongsleden)
- De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden en kan eventueel verlengd worden met een nieuwe periode van drie maanden. Let wel op, aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld.

Extra
- In de nieuwe regeling mag bijverdiend worden. Het bezorgen of laten afhalen van maaltijden is bijvoorbeeld toegestaan;
- Ook nul uren contracten worden mogelijk meegenomen in de compensatie. Hoe de loonsom hiervan bepaald wordt is echter nog niet bekend.

Tegemoetkoming
- De tegemoetkoming in de loonkosten (maximaal 90% van de loonsom) zal worden gebaseerd op de verwachte omzetdaling en is als volgt aangemerkt
bij 100% omzetdaling wordt 90% van de loonsom vergoed
bij 50% omzetdaling wordt 45% van de loonsom vergoed
bij 25% omzetdaling wordt 22,5% van de loonsom vergoed

Welke tegemoetkoming er komt voor de tussenliggende percentages is nu nog niet bekend. Wel wordt achteraf bekeken wat de werkelijke omzetdaling is geweest.

Verwerking
Indien uw aanvraag goedgekeurd wordt zal het UWV een voorschot verstrekken van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf zal worden vastgesteld wat de daadwerkelijke omzetdaling is geweest en op hoeveel compensatie er aanspraak gemaakt kan worden.

Belastinguitstel

Momenteel zijn wij bezig om voor onze ondernemers uitstel van betaling voor belasting aan te vragen. U wordt hierover geïnformeerd als wij de uitstel hebben aangevraagd. De uitstel geldt voor alle reeds opgelegde aanslagen en de aanslagen die de komende 3 maanden opgelegd zullen worden. Wilt u alsnog uitstel aanvragen dan kan dat uiteraard. Wij zullen deze dan voor u aanvragen. Enkele antwoorden op een rij:
Waarvoor geldt de uitstelregeling?
Alle lopende, reeds opgelegde, aanslagen. Voor de aanslagen van de komende drie maanden zal de belastingdienst echter geen verzuimboetes of rente berekenen. Deze worden onder de regeling vooralsnog meegenomen
Hoezo toekomstige aanslagen?
De uitstelregeling helpt u met de cashflow maar ontslaat u niet van het indienen van aangiften. Wij zullen de aangiften loonheffingen, omzetbelasting en vennootschapsbelasting dan ook blijven indienen. U hoeft ze echter nog niet te betalen
Wordt er rente berekend?
Ja. Maar alleen een fictieve rente. Deze is voor de komende periode gesteld op 0,01%
Wat gebeurt er na 3 maanden?
De regeling kan voort gezet worden voor 3 maanden maar in principe dient er na 3 maanden een betalingsregeling getroffen te worden met de belastingdienst om de achterstallige belastingen terug te betalen. De uitwerking hiervan is nu nog niet bekend maar zal zeker opgepakt worden

Overige maatregeling

Voor de, langere, termijn heeft de overheid extra geld vrij gemaakt voor de ondernemer om te lenen met staatsgarantie. De uitwerking zal echter mede afhankelijk zijn van de banken. Zij zijn immers degene die de leningen daadwerkelijk dienen te verstrekken. Enkele maatregelen die hierin genomen zijn:

Verruiming BMKB

De overheid heeft de ondersteuning bij het BMKB krediet verruimd van 50% naar 75% zekerheid. De aanvraag dient nog steeds bij de bank te gebeuren. Heeft u een tijdelijk krediet nodig neemt u dan contact met ons of uw huisbankier op om de mogelijkheden de bespreken

Opschorting aflossingen bestaande leningen

De banken (Rabobank, ING, ABN Amro, Triodos) hebben afgesproken bestaande leningen voor 6 maanden op te schorten. Nadere informatie per bank leest u in onze update pagina


Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met 035-8882666 of administratie@ygrec.nl. Wij doen ons best om u direct te woord te staan.

Team Ygrec - Horeca Schaap