De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is er sinds 1 januari 2020 om – zoals de naam al doet vermoeden – de arbeidsmarkt in balans te brengen of houden. Dit gebeurt door het voor werkgevers financieel aantrekkelijker te maken om vast personeel in dienst te nemen. De wet trekt ook een duidelijke streep tussen payrolling en uitzenden. We praten je bij over de wet en een belangrijke verandering per 1 juli 2021. Verder nemen we de nog vrij nieuwe wet over geboorteverlof (WIEG) met je door en vind je de nieuwe minimumlonen in dit blog.

WAB: Zo zit het + een wijziging per 1 juli

Hoge en lage WW-premie

Voor medewerkers met een vast aantal overeengekomen uren en een overeenkomst voor onbepaalde tijd geldt sinds 1 augustus 2021 de lage WW-premie van 0,34% in plaats van de hoge premie van 5,34%. Dit levert een flinke verlaging van lasten op voor de werkgever.

Voorbeeld: bij een belastbaar salaris van 1701 euro hebben we het over een besparing van 85,05 euro (=5% van 1701 euro) per maand. Dat is 1020,60 euro per jaar.

Zeker als je het toch al van plan bent, is het een overweging waard om eerder over te gaan op een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Een belangrijke voorwaarde waaraan je als werkgever moet voldoen is een getekende overeenkomst in het werkgeversdossier.

 

Transitievergoeding

Als je als werkgever een werknemer ontslaat of het contract niet verlengt, heeft hij of zij recht op een ontslagvergoeding ter compensatie. De vergoeding kan door de werknemer ingezet worden voor scholing om de kansen op een andere baan te vergroten. De transitievergoeding is wettelijk verplicht bij vaste en tijdelijke contracten zonder dat er een vast urenaantal vastgesteld is. Oproepkrachten hebben er ook recht op.

De voorwaarden:

  • Werknemer heeft vanaf de eerste werkdag recht op de transitievergoeding.
  • De vergoeding bestaat uit 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar, ook een niet volledig jaar moet naar rato meegenomen worden in de berekening.
  • Zijn er kosten gemaakt om werknemer aan een andere baan te helpen? Dan mogen deze in mindering gebracht worden op de transitievergoeding.
  • Werkgevers kunnen compensatie voor de transitievergoeding bij het UWV aanvragen als ze een medewerker ontslaan die langer dan twee jaar ziek is.
  • Per 1 januari 2021 is de maximale transitievergoeding 84.000 euro of maximaal één jaarsalaris.

De werkgever hoeft géén transitievergoeding te betalen als er een vervangende vergoeding in de cao is opgenomen of als het een ontslag op initiatief of door toedoen van de werknemer is.

 

Verruiming ketenregeling

De ketenregeling gaat over het aantal tijdelijke arbeidscontracten die na elkaar afgesloten mogen worden. In het kader van de WAB is de ketenregeling verder verruimd. Er mochten maximaal 3 tijdelijk arbeidscontracten in 2 jaar worden afgesloten en sinds 1 januari 2020 is dat in 3 jaar. Gaat de werkgever over deze termijn heen of komt er een vierde contract, wordt dit automatisch een dienstverband voor onbepaalde tijd.

 

Oproepovereenkomst

Sinds het ingaan van de WAB ben je als werkgever verplicht om werknemers met een oproepcontract na 12 maanden een contract met een vast aantal uren aan te bieden.

De voorwaarden

  • Het urenaantal is gebaseerd op het gemiddelde van de gewerkte uren in de 12 voorafgaande maanden.
  • Alleen als de werknemer zelf flexibel wil blijven en daarom het voorstel met vaste uren schriftelijk of per e-mail afwijst mag er een nieuwe oproepovereenkomst worden afgesloten.
  • Zijn er weer 12 maanden verstreken, is de werkgever opnieuw verplicht om de werknemer een contract met vaste uren aan te bieden.
  • Als werkgever moet je de oproepkracht minstens 4 dagen van tevoren oproepen en afzeggen. Bij later afzeggen heeft de werknemer toch recht op loonuitbetaling (tenzij anders in een cao is opgenomen).

 

Veranderingen per 1 juli 2021

De termijn waarop de overeenkomst met vaste uren moet ingaan is per 1 juli 2021 veranderd. In plaats van de eerste dag nadat 1 maand is verstreken na de periode van 12 maanden, moet het nieuwe contract uiterlijk de eerste dag nadat 2 maanden zijn verstreken ingaan. De werknemer heeft niet langer minimaal 1 maand bedenktijd, maar moet binnen 1 maand laten weten of het aanbod akkoord is. Geen bericht van de werknemer? Dan mag de werkgever ervan uitgaan dat de oproepovereenkomst blijft zoals hij is.

 

WIEG: Aanvullend geboorteverlof partner

Met ingang van 1 juli 2020 is er de WIEG. En die toepasselijke naam is geen grapje. Misschien heb je er al over gelezen in dit blog. Het staat voor Wet Invoering Extra Geboorteverlof en het betekent dat werknemers waarvan hun partner een kindje krijgen, aanvullend maximaal 5 weken geboorteverlof mogen aanvragen. Dat is bovenop de 5 dagen doorbetaald geboorteverlof vanuit de werkgever.

Dit verlof wordt betaald door het UWV. Althans, 70% van het overeengekomen salaris met een maximum van 70% van het maximumdagloon. De werkgever vraagt de uitkering van het geboorteverlof aan en betaalt het uit aan de werknemer. Het voordeel hiervan is dat bijkomende verrekeningen, zoals de bijtelling van een bedrijfsauto of doorlopende pensioeninhoudingen gewoon door kunnen gaan. Uiteraard kan de werkgever in overleg met de werknemer aanvullende afspraken maken als daar een zwaarwegend bedrijfsbelang voor is.

 

Minimumlonen per 1 juli

Twee keer per jaar worden de wettelijke minimumlonen gewijzigd. De nieuwe vaststelling door de minister van SZW gebeurt op 1 januari en op 1 juli. Het minimumloon steeg met 17 euro naar 1701 euro.

De minimumlonen per 1 juli 2021:

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon/bedragen-minimumloon-2021

 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon/bedragen-minimumloon-2021

Meer informatie

Op de website van Rijksoverheid lees je de details over de WAB en alles over geboorteverlof en de gewijzigde minimumlonen. Vragen over deze wetten stel je bij ons via 035 – 888 26 66 of administratie@ygrec.nl.