Het koffertje, de glazen koets, de troon en de balkonscène met prinses Amalia: het decor waarop de kabinetsplannen voor het komende jaar gepresenteerd werden. Er was aandacht voor meer koopkracht met hogere lonen, energietoeslag en minder loonbelasting. Wat is belangrijk om te weten? En waarmee moet je rekening houden als ondernemer? Wij filterden de troonrede op de belangrijkste punten. Neem een kijkje in jouw (fiscale) toekomst en die van je onderneming.

Veranderingen inkomstenbelasting

De belasting op werk en de belasting op vermogen worden meer in balans gebracht. Voor werkenden blijft er onderaan de streep meer over.

Box I (algemeen)

De belasting op werk gaat voor 2023 dalen.
● Belasting in de eerste schijf daalt van 37,07% naar 36,93%.
● De eerste schijf wordt verhoogd tot een maximum inkomen van 73.031 euro.
● Er komt een verhoging van het bedrag aan arbeidskortingen (van 4.260 euro naar 5.052 euro).

Afbouw hypotheekrenteaftrek
Dat de hypotheekrenteaftrek afgebouwd zou worden was al bekend. Nu is besloten dat in 2023 de laatste stap hierin is bereikt. Dan staat het tarief op 36,93% en wordt de hypotheekrenteaftrek niet verder afgebouwd. Wanneer ze de aftrek helemaal schrappen, is nog niet bekend.

Snellere afbouw arbeidskorting
Vanaf een inkomen van 37.626 euro (voorheen 36.649 euro) wordt deze met een percentage van 6,51% (voorheen 5,86%) afgebouwd tot nihil.

Afschaffing IACK
De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt per 2025 afgeschaft. Voor ouders van kinderen die na 1 januari 2025 geboren zijn, is dat met ingang van 2037 het geval.

Geen beperking aftrek lijfrente en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

In tegenstelling tot de meeste aftrekposten blijven de lijfrentepremies en AOV premies wel volledig aftrekbaar. Het is in veel gevallen dus nog steeds verstandig om deze premies, vooral lijfrente, af te storten tegen het toptarief en bij uitkering een lager tarief te betalen.

Box I (ondernemers)

Snellere afbouw zelfstandigenaftrek
In eerdere belastingplannen was de afbouw al geregeld. Nu is besloten dat het versneld gebeurt en ook dat het verder afgebouwd wordt dan het oorspronkelijke plan. Van 6.310 euro in 2022 wordt de zelfstandigenaftrek naar uiteindelijk 900 euro in 2027 afgebouwd. Dat betekent dat de extra afbouw 1280 euro per jaar wordt in 2023 tot en met 2025 en 1.270 euro in 2026.

MKB Winstvrijstelling blijft gelijk

De MKB winstvrijstelling blijft hetzelfde (14% van het resultaat) en heeft geen aftrekbeperking. Ook de startersaftrek, blijft gelijk op 2.123 euro.

Fiscale oudedagsreserve afgeschaft
Als je een fiscale oudedagsreserve hebt, stopt dat. Vanaf 2023 kan je geen fiscaal gefaciliteerde oudedagsreserve meer opbouwen. Die afschaffing moet voorkomen dat de FOR gebruikt wordt om belastinguitstel te krijgen. De FOR mag afgewikkeld worden conform de huidige regels.

Box II

Van één naar twee schijven

Het tarief in box II staat op 26,9 %. Dat blijft zo, tot en met 2023. Daarna, vanaf 2024 verandert het tarief én komt er een schijf bij in box II.
● Basis: 24,5% voor dividenduitkeringen tot 67.000 euro
● Hoog: 31%voor dividenduitkeringen boven 67.000 euro

Let op! Heb je een fiscaal partner dan geldt op dat moment het lage tarief van 24,5% dus voor jou en je partner. Effectief betekent dit dat een heffing in de eerste schijf van 24,5% over 2 x 67.000 = 134.000 gaat.

Wet excessief lenen

Door excessief te lenen bij de eigen bv konden ondernemers belastingheffing uitstellen. In sommige gevallen hoefden ze helemaal geen belasting te betalen. Om dit tegen te gaan lag er al een tijdje een wetsvoorstel bij de tweede kamer.

Vlak voor Prinsjesdag werd bekend dat de wet door de 2e kamer is aangenomen. Hoewel de 1e kamer de wet nog terug kan sturen is er een grote kans dat per 1 januari 2023 de wet excessief lenen van kracht zal zijn. Kort gezegd betekent dit voor de DGA dat alle leningen die de BV uit heeft staan aan de DGA boven de 700.000 euro belast zullen worden in Box II. Uitzondering hierop is de hypothecaire lening indien deze kwalificeert als eigenwoningschuld voor de eigenwoningregeling in Box I. De eerste peildatum van afrekening is 31 december 2023.

Box III

Er komt een nieuw stelsel voor box III. Uitgangspunt hiervan zal zijn dat het werkelijke rendement op vermogen wordt belast. Vanwege de complexiteit van de heffing is het nieuwe stelsel er nu nog niet. De verwachting is dat het vanaf 2026 gaat gelden. Speciaal voor de tussenliggende jaren zijn er tijdelijke wetten aangenomen.

Overbruggingswetgeving van 2022 tot en met 2025

Tot en met 2020 ging de belastingdienst uit van een vaste vermogensmix van sparen, beleggen en lenen die voor iedereen hetzelfde was. Hierdoor kwam het voor dat mensen met spaargeld soms te veel belasting betaalden.

De tijdelijke wetten (tot 2026) gaan uit van de werkelijke verdeling van spaargeld, beleggingen en schulden. Hiervoor worden rendementspercentages gebruikt op basis van actuele percentages voor sparen en beleggen.

De berekening waarmee je tot de belasting in box III komt:
– Bepaal de grondslag. Hiervoor tel je alle bezittingen bij elkaar op, min de aftrekbare schuld en het heffingsvrije vermogen (2022: 50.650 euro of 101.300 euro bij een fiscale partner).
– Bepaal het rendementspercentage. Dat is het berekende rendement op spaargeld plus beleggingen, min een vast rentepercentage op schulden. Dat deel je door het totale vermogen x 100%.
– De grondslag x het rendementspercentage is het inkomen uit eigen vermogen. Burgers betalen hier 31 % belasting over in 2022.

Stapsgewijze verhoging tarief en verhoging heffingsvrije vermogen

Het belastingtarief van box III wordt elk jaar met 1% verhoogd tot 34% in 2025. Het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd van 50.650 euro naar 57.000 euro per belastingplichtige ofwel 114.000 euro voor fiscale partners.

Leegwaarderatio niet afgeschaft, maar aangepast

De leegwaarderatio is een waarderingsmethode voor verhuurde woningen. het vermindert de waarde van verhuurde woningen, want de WOZ-waarde x de leegwaarderatio bepaalt de waarde van een woning. De leegwaarderatio zou volgens de aankondiging in het coalitieakkoord afgeschaft worden. Dat gaat niet meer door. In plaats daarvan blijft de leegwaarderatio bestaan, met aanpassingen.

Het doel van de aanpassing is een eerlijkere belasting voor verhuurde woningen. Verhuurders gaan meer belasting betalen over de woningen die zij verhuren. De percentages in de tabel worden geüpdatet. De nieuwe tabel staat op deze pagina van Rijksoverheid. Bij een jaarlijkse huurprijs van meer dan 5% van de WOZ-waarde, wordt het percentage van de leegwaarderatio verhoogd naar 100%.

Verder worden tijdelijke huurcontracten, vakantiewoningen en niet-woningen uitgesloten. Bij verhuur aan gelieerde partijen (als je verhuurt aan je kinderen bijvoorbeeld) geldt het hoogste percentage van 100%. Hierdoor heeft voor deze situaties de leegwaarderatio de facto geen effect meer.

Rechtsherstel voor de jaren 2017-2020

Op 1 juli is de belastingdienst met de hersteloperatie box III voor bezwaarmakers. Hun box III-inkomen wordt opnieuw berekend. Hierbij is het doel het werkelijke inkomen en vermogen beter te benadereren. Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat degene die niet meededen aan de massale bezwaarprocedure voor rechtsherstel in box III, geen rechtsherstel meer krijgt.

Overige veranderingen inkomstenbelasting

Jubelton in aanloop tot afschaffing verlaagd

Om de woningmarkt te verbeteren en de vermogensongelijkheid te verminderen verlaagt het kabinet de verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van 106.671 euro (2022). De jubelton raakt zijn koosnaampje kwijt, want per 1 januari 2023 gaat het bedrag omlaag tot 28.947 euro. Het jaar daarop wordt de vrijstelling helemaal geschrapt.

Tarief overdrachtsbelasting niet-woningen gaat omhoog

Het kabinet wil de positie van starters en doorstromers ten opzichte van beleggers op de woningmarkt verbeteren. Daarom gaat het tarief voor de overdrachtsbelasting op niet-woningen en woningen die niet door de kopers zelf bewoond worden, omhoog. Het tarief stijgt van 8 naar 10,4%. De startersvrijstelling (voor woningkopers onder de 35 jaar) blijft gelden. Zij hoeven geen overdrachtsbelasting te betalen. Kopers vanaf 35 blijven 2% overdrachtsbelasting betalen.

Periodieke giftenaftrek afgetopt

Periodieke giften aan goede doelen die als ANBI aangemerkt zijn, zijn aftrekbaar. Dit is nu begrensd met een maximumbedrag tot 250.000 euro per huishouden per jaar. De uitwerking van deze maatregel volgt bij een nota van wijziging.

Afschaffing middelingsregeling

Bij sterk wisselende jaarinkomens in 3 jaar, kon je in aanmerking komen voor een teruggaaf door middeling. De middelingsregeling in de inkomstenbelasting wordt per 2023 afgeschaft omdat de regering vindt dat er te weinig gebruik van wordt gemaakt. 2022-2024 is het laatste tijdvak waarover middeling mogelijk is.

Veranderingen met betrekking tot lonen en salarissen

Stijging minimumloon

Volgens de -nog niet definitieve- kabinetsplannen stijgt het minimumloon per 1 januari 2023 met 10,15%. Dat is een grotere stap dan de gebruikelijke verhogingen, elk half jaar met de cao-lonen (2,05% in 2023).

Per 1 januari 2024 wil het Kabinet een WML invoeren op basis van een 36-urige werkweek. Door een minimumuurloon aan te houden in plaats van een minimum-maandloon, trekt het kabinet de verschillen in uurloon bij verschillende urenaantallen per week recht.

Thuiswerkkostenvergoeding

De onbelaste thuiswerkkostenvergoeding van 2 euro wordt geïndexeerd naar 2,13 euro.

Verruiming werkkostenregeling en Aof-premie verlaging

Om werkgeverslasten voor ondernemers te verlagen heeft het kabinet twee maatregelen bedacht.

1. De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) verruimen. Dit wordt in een nog te verwachten nota van wijziging bekend gemaakt. Het kabinet kondigt aan dat de vrije ruimte over de eerste 400.000 euro van de fiscale loonsom wordt verhoogd met 0,22% naar 1,92%.

2. De Aof-premie (arbeidsongeschiktheidsfonds) voor kleine werkgevers verlagen.

Verlaging cap bijtellingsvoordeel

Auto van de zaak? Met ingang van 2022 is de cap in de bijtelling (de catalogusprijs waarover de maximale korting op de bijtelling voor emissievrije personenauto’s van toepassing is) al verlaagd. Per 1 januari 2023 wordt de cap verder verlaagd van 35.000 euro naar 30.000 euro. Meer over dit onderwerp lees je in het uitgebreide blog die wij in november plaatsen.

Stijging reiskostenvergoeding

Goed om te weten voor werkgevers en zzp’ers: de onbelaste reiskostenvergoeding wordt per 2023 verhoogd van 19 cent per kilometer naar 21 cent per kilometer. Per 2024 gaat de reiskostenvergoeding verder omhoog naar 22 cent per kilometer. Wil je meer weten over het inrichten van de reiskostenvergoeding voor werknemers? Lees dan ons uitgebreide blog over reiskostenvergoeding.

Veranderingen voor ondernemers met een BV

Doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon wordt afgeschaft

De gebruikelijkloonregeling bepaalt dat een aanmerkelijkbelanghouder (zoals een dga) minimaal het loon moet ontvangen dat normaal is voor het werk, het niveau en de duur.
Het gebruikelijk loon is minimaal gelijk aan het hoogste van de volgende bedragen:

1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
2. het loon van de meestverdienende werknemer bij de vennootschap of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap van de werkgever
3. ten minste € 48.000 (in 2022, in 2021 is dat € 47.000 en in 2020 € 46.000

De doelmatigheidsmarge van 25% geldt voor de vergelijkingen bij puntje 2. Er was een verlaging aangekondigd, maar nu is bekend gemaakt dat de marge helemaal afgeschaft wordt. Hiermee wordt het gebruikelijk loon minimaal gelijk aan de meestverdienende werknemer of de meest vergelijkbare dienstbetrekking in de organisatie.

Gebruikelijk-loonregeling innovatieve start-ups vervalt

Voor aanmerkelijkbelanghouders van innovatieve start-ups, die bij de toepassing van de regeling uit mochten gaan van het wettelijk minimumloon, komt de regeling te vervallen per 1 januari 2023. De regeling werd te weinig gebruikt en er werd te weinig voordeel uit gehaald.

Winstgrens vennootschapsbelasting gaat omlaag

Het kabinet wil meer geld binnenhalen om de lasten voor burgers te verlagen en de koopkracht te vergroten. Daarom verlagen ze de grens voor het lage tarief in de vennootschapsbelasting (vpb). De winstgrens in de eerste schijf daalt van 395.000 naar 200.000 euro winst. Bedrijven betalen daardoor eerder het hoge vpb-tarief van 25,8%.Het lage tarief in de eerste schijf stijgt van 15% naar 19%.

Betalingskorting voorlopige aanslag vervalt
Als je de vennootschapsbelasting van de voorlopige aanslag in een keer betaalde, mocht je een betalingskorting toepassen. De korting komt per 1 januari 2023 te vervallen.

Wat verder nog in het koffertje zat

Btw op zonnepanelen wordt afgeschaft

Om de energietransitie te stimuleren en de administratie makkelijker te maken komt er een btw-nultarief voor de levering en installatie van zonnepanelen en zonnepanelen als dakbedekking. Ook op alle andere werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de montage en aansluiting van de zonnepanelen tellen mee. Dit zijn de voorwaarden:

● Het btw-nultarief geldt alleen als de zonnepanelen bestemd zijn voor installatie op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen.
● Het btw-nultarief geldt op zonnepanelen die elektriciteit opwekken uit zonlicht en niet voor zonnedakpannen, zonneboilers of fotovoltaïsche warmtepompen.
● De regeling gaat in per 1 januari 2023 en wordt op 1 januari 2024 geëvalueerd.
● De plaatsing van de zonnepanelen mag alleen door een erkend installateur worden gedaan.

Gevolgen van Prinsjesdag voor jou als ondernemer of werkgever?

Mocht je naar aanleiding van een of meer van deze veranderingen vragen hebben, neem dan contact op met ons. Wij van Ygrec kijken graag even mee naar jouw situatie en voorzien je zoals altijd, van passend advies. Je vindt ons hier.